પૂજ્ય શ્રી રાકેશભાઈ પધારે છે અમદાવાદમાં !! તારીખ 25, 26, 27 અને 28 એપ્રિલ ના રોજ. પૂજ્ય શ્રી ના દિવ્ય સત્સંગ નો લાભ લેવા આપ સૌ મુમુક્ષુઓ ને શ્રીમદ રાજચંદ્ર નિજાભ્યાસ મંડપ તથા વિહાર ભવન ટ્રસ્ટ તરફ થી ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય હોલ , રાજપથ ક્લબ ની પાછળ, અમદાવાદ.
આત્મભ્રાંતિ સમ રોગ નહીં , સદ્દગુરુ વૈદ્ય સુજાણ, ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ્ય નહી, ઔષઘ વિચાર ધ્યાન
-શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી

Welcome to our website

Jainism offers a truly enlightened perspective based on the equality of souls; irrespective of physical forms, ranging from human beings to animals and microscopic living organisms. Among all living beings, humans alone are endowed with all the six senses- sight, sound, taste, smell, touch and thought. And that is why humans are expected to act responsibly towards all living beings by being compassionate, non-egoistic, fearless, forgiving and rational.

‘Jains’ are the followers of the Jinas, referred to as God. ‘Jina,’ literally conqueror, stands for he who has conquered love and hate, pleasure and pain, attachment and aversion, and has thereby freed his soul from the karmas obscuring knowledge, perception, truth, and ability. Jinas teach us to reduce vices such as raag (attachment), dvesh (aversion), krodh (anger), man (pride), maya (deceit) and lobh...

News & Events
Swadhyay Shreni by Pujya Shri Rakeshbhai
Ahmedabad is blessed with the presence and lectures of Pujya Shree Rakeshbhai Zaveri from 25th, 26th, 27th and 28th  April. These discourses based on Shrimad Rajchandraji's teachings. These pravachans provide the impetus needed for thou...
Photo Gallery
Audio Gallery